Odsherreds Forsyning

Odsherred Kommune (OK) , Kontaktudvalget for Sommerhusejerne i Odsherred (KSO) og Odsherred Forsyning (OF) i historisk perspektiv, set med FSNR’s øjne.

OK blev dannet ved kommunalreformen i 2007, ved sammenlægning af de tre kommuner : Nykøbing-Rørvig,Trundholm og Dragsholm.  De 3 paraplygrupperinger vedr. sommerhusejerne, henholdsvis FSNR, SAGT Odsherred (sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm) og Dragsholm (Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Dragsholm), besluttede at samarbejde via et kontaktudvalg: ”Kontaktudvalget for Sommerhusejerne i Odsherred”, KSO.  

Den nye Odsherred Kommune, nedsatte et kommunalt udvalg SOL - ”Samarbejdsudvalget mellem Odsherred kommune og Landliggerne”. Udvalget havde repræsentanter fra de relevante områder i kommunen, nogle byrådsmedlemmer, fx formanden for Teknik og Miljø og 4 fra KSO.  Udvalget havde til opgave at samarbejde og orientere om de fælles interesseområder  for landliggere, kommunen og turismen. OK besluttede at nedlægge udvalget  i forbindelse med KV17, til stor ærgrelse for KSO og sommerhussammenslutningerne.

I 2009 vedtog Folketinget den såkaldte ”vandsektorreform”, som tog sigte på at effektivisere vand- og spildevandssektoren. Som led i denne reform skulle bl.a. vand- og spildevandsforsyningen drives i selskabsform. Som led i denne reform etablerede Byrådet i Odsherred i 2009 foruden selskaber for vand- og spildevandsforsyning, også selskaber inden for varmeforsyning og affaldsområdet, samt et serviceselskab vedr. fx tømning af septiktanke mv. Alle selskaberne er 100% OK ejede, og alle selskaberne har den samme, fælles bestyrelse.

Foruden holdingselskabet Odsherred Forsyning A/S (OF)  er der 5 datterselskaber:

  • Odsherred Spildevand A/S
  • Odsherred Vand A/S
  • Odsherred Tømning A/S
  • Odsherred Forsyningsservice A/S 
  • Odsherred Varme A/S (stiftet i 2011)

Når der er dannet 5 datterselskaber med separate regnskaber, beror det på, at der ikke må overføres penge mellem de forskellige områder, endsige, at overskud i et selskab, kunne overføres til et andet selskab eller danne grundlag for indtægter til den kommunale drift. 

OF’s første direktør var den tidligere tekniske direktør i OK, Erik Christensen og formanden for OF, som udpeges af byrådet, var den tidligere Borgmester Vagn Ytte, som også er/var medlem af Byrådet. Ved dannelsen af OF blev det besluttet at nedsætte et kontaktudvalg for OF og KSO, med to årlige møder. Efter nedlæggelsen af SOL, har møderne i OF været det eneste ”talerør” som KSO har til medlemmerne i kommunalbestyrelsen, og det har været til stor gavn for KSO og FSNR vedr. Hov Vig projektet.

Spildevandsområdet og affaldsområdet er centrale områder for sommerhusejerne, specielt da OK omkring 2010, besluttede at kloakere sommerhusområderne, for her igennem at skabe en bedre økonomi for den forestående, lovkrævede og helt nødvendige opgradering af OK’s rensningsanlæg og renovering af kloaknettet i byområderne, med separation af spildevands- og regnvandsledningerne.  Oprindeligt skulle kloakeringen af sommerhusområderne i OK, med ca. 26000 sommerhuse, have været tilendebragt over en 20 årig periode,  dvs. med ca. 1300 sommerhuse pr år.

Et regeringsindgreb i 2014, satte imidlertid et loft over, hvor store kommunale anlægsinvesteringer, der årligt må foretages, hvilket har medført, at der siden udrulningens start, kun kloakeres ca. 400 sommerhuse pr år.  Kloakeringen er prioriteret således, at der kloakeres i de områder hvor grundvandsstanden er højst.

Inden for spildevandsområdet er der de senere år udviklet flere alternative løsninger til spildevandsrensning end traditionel kloakering, med mindre, elektronisk overvågede lokale enheder, der dækker fra 1 til fx 10 huse. Så det er et åbent spørgsmål om den oprindelige plan med traditionel, total kloakering af hele sommerhusområdet, vil bliver overhalet af nye, mere effektive og billigere løsninger.

OF har en meget brugervenlig hjemmeside:

https://www.odsherredforsyning.dk/

 

Referat møde FSiO og OF, 13-10-2023
Kan downloades her i PDF-format.

Referat møde KSO og OF, 17-03-2023
Kan downloades her i PDF-format.

Referat møde KSO og OF, 23-09-2022
Kan downloades her i PDF-format.

Referat møde KSO og OF, 6-05-2022
Kan downloades her i PDF-format.

Referat møde KSO og OF, 26-11-2021
Kan downloades her i PDF-format.

Referat møde KSO og OF, 10-07-2020
Kan downloades her i PDF-format.

Referat møde KSO og OF, 10-02-2017
Kan downloades her i PDF-format.

Referat møde KSO og OF, 15-04-2016
Kan downloades her i PDF-format.

Referat møde KSO og OF, 13-11-2015
Kan downloades her i PDF-format.

Referat møde KSO og OF, 18-02-2015
Kan downloades her i PDF-format.