Vedtægter for FSNR maj 2016

 1. Navn og hjemsted.
  Sammenslutningens navn og hjemsted er ”Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing – Rørvig” i Odsherred.
 2. Formål.
  Sammenslutningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesse f.eks. overfor statslige og kommunale myndigheder samt at fremme medlemmernes interesser gennem samarbejder med fritidshusejersammenslutninger i og udenfor Odsherred.
 3. Medlemmer.
  Som medlem kan optages alle fritidshusejerforeninger, ejerlav, vejlav o.l. i det følgende kaldet ”forening”, hvis virkeområde er beliggende i Nykøbing-Rørvig området, og hvis formål det er, at varetage medlemmernes interesse i deres egenskab af grund- og fritidshusejere.
  Endvidere kan fritidshusejere optages som enkeltmedlemmer af sammenslutningen. Enkeltmedlemmer kan dog ikke repræsentere en forening. 
 4. Repræsentantskab.
  Repræsentantskabet er sammenslutningens højeste myndighed og består af 1 stemmeberettiget repræsentant pr. påbegyndt 200 medlemmer fra hver af de tilsluttede foreninger. Gruppen af enkeltmedlemmer, har samlet 1 stemmeberettiget repræsentant pr. påbegyndt 200 enkeltmedlemmer.
 5. Ordinært repræsentantskabsmøde.
  Skal afholdes hvert år i maj eller juni måned. Indkaldelse til mødet med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde punkterne:
  -   Valg af dirigent.
  -   Bemærkninger til referat fra sidste møde.
  -   Forretningsudvalgets beretning.
  -   Regnskabet forelægges til godkendelse og decharge.
  -   Forslag fra forretningsudvalg og medlemmer.
  -   Fastsættelse af kontingent for foreninger, enkeltmedlemmer og rykkergebyr for næste år.
  -   Valg til forretningsudvalg.
  -   Valg af suppleanter og revision.
  -   Eventuet
  Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel til formændene for de tilsluttede foreninger samt til hvert enkeltmedlem.
  Dirigenten afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Er et medlem i kontingentrestance, medfører det tab af stemmeret. Forslag, der ønsket behandlet på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt være formanden i hænde senest 1. april. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal.
  Til ændring af vedtægterne kræves dog 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
 6. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde.
  Skal afholdes, når mindst 1/4 af de tilsluttede foreninger fremsætter skriftligt ønske herom, eller når forretningsudvalget finder det fornødent. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes senest 2 uger efter, at ønske herom er fremsat med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel på samme måde som de ordinære repræsentantskabsmøder.
 7. Forretningsudvalget.
  Sammenslutningen ledes af et forretningsudvalg på 5 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet. Kandidaterne til forretningsudvalget er også valgbare selv om de ikke er til stede ved repræsentantskabsmødet Alle valg gælder for 2 år, således at der skiftevis vælges 2 og 3 medlemmer. Forretningsudvalget konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Repræsentantskabet vælger hvert år 2 suppleanter til forretningsudvalget. Ingen forening kan være repræsenteret i forretningsudvalget med mere end 1 medlem. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når formand eller næstformand samt 2 forretningsudvalgsmedlemmer er til stede.
 8. Regnskab og revision. 
  Sammenslutningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab for det forløbne år sendes til de tilsluttede foreninger samt til hvert enkeltmedlem sammen med mødeindkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde.
  Regnskabet revideres af to revisorer, der hvert år vælges af repræsentantskabet.
  Kassereren er ansvarlig for sammenslutningens regnskabsførelse og -afslutning.
  Både kasserer og formand, har fuldmagt til foreningens konti og må foretage udbetalinger, såfremt bilagene attesteres af henholdsvis formand eller næstformand.
  Kontingentet pr. medlem for de tilsluttede foreninger og for enkeltmedlemmer, forfalder til betaling pr. 1. Januar og fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde for det næste kalenderår. Er det forfaldne beløb ikke indbetalt indenfor den i opkrævningen angivne tidsfrist, kan der pålignes et rykkergebyr, som fastsættes af repræsentantskabet.
 9. Udtrædelse.
  Et medlem kan uden krav på sammenslutningens formue udtræde af sammenslutningen med 6 måneders skriftlig varsel til udgangen af et kalenderår.
 10. Eksklusion.
  Hvis et medlem bevidst modarbejder sammenslutningens interesser, eller hvis det trods påkrav ikke betaler kontingent, kan det ekskluderes ved beslutning på repræsentantskabsmødet, når forslag herom er optaget på dagordenen for mødet. Eksklusionen medfører intet krav på sammenslutningens formue.
 11. Opløsning.
  Til opløsning af sammenslutningen kræves der ved et ordinært repræsentantskabsmøde 2/3 af samtlige stemmeberettigede stemmer. Opnås det fornødne flertal ikke, kan opløsningen vedtages på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
  Hvis opløsningen vedtages, skal sammenslutningens formue fordeles mellem de tilsluttede foreninger og enkeltmedlemmer i forhold til kontingentbetalingerne i det seneste afsluttede regnskabsår.

Vedtaget på det stiftede møde søndag den 16. juni 1974 tilrettet med vedtægtsændringer som blev vedtaget på repræsentantskabsmøderne i 2010 og 2016.

Vedtægterne kan downloades som PDF her>>