Hovvig Afvandingsprojektet 

FSNR har været aktiv i Hovvig Afvandingsprojektet siden dets start 2008. Projektet er meget omfattende og har haft sine vanskeligheder undervejs, men ser nu ud til at blive en realitet inden for få år. Hovvig afvandingen vil komme til gavn for over to tusind sommerhusejere i Øster Lyng og Nakke Lyng.

Status på projektet som beskrevet i Landliggeren efteråret 2020:

 2.361 grunde ved Hovvig skal afvandes

 Ny pumpestation skal bygges og knap 400 grunde skal kloakeres, så de gentagne oversvømmelser i området kan blive fortid.

 Det er nu efterhånden over en halv snes år siden, der første gang blev talt om at afvande sommerhusområdet nord for Hovvig – i alt 2361 ejendomme på 2475 matrikler, fordi der gennem mange år har været store problemer med vand på grundene i det lavtliggende sommerhusområde.

 Nu har Odsherred Kommune sat skub i planerne igen efter det seneste års vandproblemer, så de nødvendige tilladelser kan falde på plads. Det er anslået, at der vil gå cirka halvandet år fra projektet, sendes i høring til arbejdet med at bygge en ny pumpestation kan igangsættes.

 Inden det kommer så vidt, skal Taksationskommissionen som er en del af projektet fastsætte partsfordelingen, det vil sige, hvem der skal betale for projektet.

For meget vand

Årsagen til vand på grundene skyldes to ting. Grundvandet i området står højt, så nedbøren har svært ved at nedsive. Området afvandes til Landkanalen om Hovvig, som munder ud i Isefjord. Når vandstanden i Isefjord er høj, kan vandet fra Landkanalen ikke komme ud i Isefjord, hvormed der sker opstuvning i Landkanalen og de dræn og grøfter fra sommerhusområdet, der ender i Landkanalen.

I 2007 opstod en episode, hvor sommerhusområdet i særlig grad blev oversvømmet og spildevand, der ellers skulle nedsive, flød over i haver og grøfter. Dette satte fokus på, at en samlet løsning for områdets afvanding var nødvendig.

 Styregruppe i arbejde

I 2008 blev Hovvig-styregruppen nedsat med repræsentanter fra områdets grundejerforeninger. I 2011 indsendte styregruppen en VVM-anmeldelse af et afvandingsprojekt til Odsherred Kommune.

I 2015 meddelte Odsherred Kommune en VVM-tilladelse til projektet og forslag til bidragsfordeling blev sendt i høring blandt de berørte parter. Kommunen modtog en del indsigelser mod projektet.

I 2019 og 2020 var der igen massive vandproblemer i området.

Lavere grundvandsspejl

Formålet med afvandingsprojektet er at skabe et lavere og mere stabilt grundvandsspejl inden for et 401 ha stort sommerhusområde ved Hovvig og dermed eliminere risikoen for oversvømmelse. Afvandingen sikres ved etablering af en pumpestation i Landkanalen.

Ideen med projektet er, at vandspejlet i sommerhusområdets Landkanal sænkes til et fast lavt niveau via en pumpestation. Pumpestationen placeres på en dæmning på tværs af Landkanalen. Da Landkanalen dermed opdeles i to, kan pumpestationen løfte vandet fra den del af Landkanalen som ligger op ad sommerhusområdet op i den sidste del af Landkanalen, der munder ud i Isefjord.

Hermed gøres grundvandsstanden i sommerhusområdet uafhængig af vandstanden i Isefjord.

Nødvendig kloakering

Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at der sker en kloakering af et delområde med 300-400 sommerhuse i nærheden af den nye pumpestation i kombination med afvanding af samme område.

Derved vil en potentiel mer-udledning af næringsstoffer som følge af permanent sænkning af vandspejlet i hele sommerhusområdet mere end opvejes af den reducerede belastning, som vil være resultatet af kloakering.

De tidligere økonomiske beregninger viser, at hele projektet vil koste 7,5 mio. kr., som fordelt på alle grundejere vil give en udgift på 3.200 kr., der kan fordeles over 20 år, hvorefter udgiften bliver 13 kr. om måneden per grundejer.

Kort over afvandingsområdet kan ses her>>

FSNR Arkivet fra Hovvig Afvandingsprojektet